Đã Đóng

nopCommerce

2 freelancer chào giá trung bình₹12500 cho công việc này

xprema3030

you have source code of those plugins? if you have i can upgrade it for you

₹12500 INR trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
4.0
ReyanshN

Hi, I am having more than 12 years of experience in .NET Technologies (ASP .NET Core, ASP .NET MVC, ASP .NET, C#, JavaScript ,SQL Server, NOPCommerce and AspDotNetStoreFront). I have gone through the project descripti Thêm

₹12500 INR trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
4.0