asp.net coder -- urgent.. -- 3

Đã Đóng Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need the asp.net coder for multiple jobs. Details will be discussed.

.NET Lập trình C# MVC ASP.NET Microsoft SQL Server

ID dự án: #36682731

Về dự án

34 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở