Đã Đóng

C# ASP.NET Core..

Job Description:

I need the experienced person for my job. Details will be shared

Kĩ năng: .NET, SQL, Lập trình C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server

Về khách hàng:
( 484 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #27325993