Đã Đóng

ASP.net and VB.net coder..

Job Description:

I need the ASP.net and VB.net coder for multiple jobs. Details will be shared.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, ASP.NET, Microsoft SQL Server, VB.NET

Về khách hàng:
( 650 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35392483