build a custom webbased software

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Please see the attached outline.

.NET Lập trình C# JavaScript PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #37509615

Về dự án

54 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở