Đã Đóng

Build desktop application -- 2

Job Description:

I need the Build desktop application coder for multiple jobs.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, ASP.NET

Về khách hàng:
( 666 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #36220131