Đã Đóng

VB.net expert -- 4

I need a VB.net expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers.

Kĩ năng: .NET, Kiến trúc phần mềm, VB.NET, Visual Basic

Xem nhiều hơn: future of vb.net 2019, vb.net vs c#, vb.net future, vb.net tutorial, visual basic, visual basic tutorial, vb.net download, vb.net popularity

Về Bên Thuê:
( 299 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #21271678