Đã Đóng

C# windows desktop development -- 2

Job Description:

I need a very experienced desktop C# developer. If you don't have at least 4 years of experience, don't bid.

Also, unless you can dedicate time on a daily basis, don't bid

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 86 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #35406680