Đang Thực Hiện

Windows .Net application - small task

Job Description:

Need to develop a small windows application to sync tables from a cloud server

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 73 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #22558791