Đã Đóng

Farina cookbook

A 288-page cookbook for Michael Smith, the James Beard Award-winning chef of Farina, in Kansas City. The book has been copy edited. We need a quick turnaround on proofreading -- by June 6.

Kĩ năng: Biên tập, Đọc bông, Ghostwriting, eBooks, Viết lại bài báo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Boca Grande, United States

ID dự án: #33778664

17 freelancer chào giá trung bình$860 cho công việc này

(242 Nhận xét)
7.8
(148 Nhận xét)
7.8
(105 Nhận xét)
7.0
(67 Nhận xét)
6.8
(207 Nhận xét)
7.3
(112 Nhận xét)
6.2
(27 Nhận xét)
6.3
(54 Nhận xét)
6.3
(48 Nhận xét)
6.0
(80 Nhận xét)
6.2
(67 Nhận xét)
5.9
(68 Nhận xét)
5.8
(65 Nhận xét)
5.5
(52 Nhận xét)
5.4
(11 Nhận xét)
5.0
(13 Nhận xét)
3.9
(6 Nhận xét)
3.2