Đã Đóng

Electronic components company

i am looking to sell electronic components in spain and europe and i am looking sale man how is expert inthis field

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, Kĩ thuật, Kĩ thuật hóa học, Dịch thuật

Địa điểm: Barcelona, Spain

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Barcelona, Spain

ID dự án: #33994423