Đã Đóng

FPGA design for variour projects

Our team is designing complex systems based on CPU/MCU or/and FPGA. We are looking for experienced FPGA specialist to work with us.

Kĩ năng: Kĩ thuật điện, Điện tử, FPGA, Vi điều khiển, Verilog / VHDL

Xem nhiều hơn: fpga camera project, vhdl projects, fpga projects 2018, fpga programming, xilinx fpga, fpga board, fpga projects using verilog, fpga for students

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vilvoorde, Belgium

ID dự án: #19819746