Réinstaller une hotte îlot (allonger les câbles acier et électrique)

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I am looking for a freelancer to reinstall my island hood and extend the steel and electrical cables. The project is for personal use and I am not sure if I have all the necessary materials for the installation.

Skills and experience needed:

- Experience with installing island hoods

- Knowledge of electrical and steel cable installation

- Familiarity with the Luna model from Airforce (it)

Electric Repair Phòng bếp Lắp ráp nội thất Cài đặt dụng cụ Sửa chữa thiết bị Thợ mộc Ceiling Installation Construction Lao động phổ thông Người chăm chỉ Lắp đặt IKEA Cài đặt Odd Jobs

ID dự án: #37476417

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Caen, France