Đã Đóng

Wi-Fi AE and FAE for the customer specification discussion and customer system board tuning to achieve the optimized performance

--3 years of Wi-Fi 5/6 FAE experience on the system board tuning and the good skill for VNA, spectrum analyzer and Wi-Fi test equipment as Lite-point, NI or Key sigh, etc.

--The customer requirement communication including the discrete Wi-Fi RF components as PA, LNA, switch, filter and RF front-end module (RFFM) and proprietary SOC.

--The RF BOM optimization on the customer Wi-Fi system board to achieve the customer specification and the technical report generation

Kĩ năng: Điện tử, Không dây, Kĩ thuật điện, Kĩ thuật, Vi điều khiển

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) New Taipei, Taiwan

ID dự án: #34317668

2 freelancer chào giá trung bình $38/giờ cho công việc này

(53 Nhận xét)
7.6
(2 Nhận xét)
5.6