need program for PLC delta

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

Hi, I need program for Drawing wire on Delta PLC , need to control the speed of four motors (using VFD) via the modbus RS485 we need hold constant speed using 4-20ma resistor sensor, we have converter 4-20ma to rs485, so need write program that can PID control 4 motors to hold constant speed, useng liner resistor for feedback

Điện tử Vi điều khiển PLC & SCADA Arduino Kĩ thuật điện

ID dự án: #37476968

Về dự án

20 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở