Đã Đóng

Remote Monitoring Stations

The project is to design and develop an embedded system for a remote monitoring solution that can read from 4 different analog inputs (between +5 V to -5 V), convert them to a digital equivalent using 12-bit ADC, and send it to the control station using LoRaWAN radio

Kĩ năng: Điện tử, Vi điều khiển, Lập trình C, PCB Layout, FPGA

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Chandigarh, India

ID dự án: #34021727

3 freelancer chào giá trung bình₹75000 cho công việc này

(53 Nhận xét)
7.6
(4 Nhận xét)
5.1
(5 Nhận xét)
3.2