Đã Đóng

ASPICE /ISO 26262 expert needed for consulting work

Expert in ASPICE software methodology and ISO 26262 needed for consulting work with small software team.

Kĩ năng: Phần mềm cài sẵn

Xem nhiều hơn: aspice training material, aspice training detroit, kugler maag, aspice training germany, aspice certification training, automotive spice assessor training, automotive spice guidelines, kugler maag aspice pdf

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Newington, United States

ID dự án: #19260247