Đã Đóng

I need a Drawing deck

Job Description:

I need the person goes to the local to make a drawing to me

Property blueprint available to be redrawn for changes - Deck Renovation

Kĩ năng: Vẽ kĩ thuật, Ván sàn, 3D Layout, Architectural Engineering, Architectural Rendering, Architectural Visualization, Architecture, AutoCAD, AutoCAD Architecture, Kiến trúc xây dựng, CAD/CAM, Construction, Construction Engineering, Local Job

Địa điểm: Huntingdon Valley, United States

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Philadelphia, United States

ID dự án: #36232801