Đã Đóng

DAYlight design2

to design a daylight design based on a particular building. using photos to show the concept of light. please read the attach file to gain information

Kỹ năng: Kĩ thuật, Vẽ kĩ thuật, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: shakiraa, concept building, concept building design, read xml file send information, read file attach php, programming read file, java read file complete, read file find average data, asp read file variable, read file java readline, java read file ubuntu, parse log file enter information database, read file

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) new york, United Kingdom

Mã Dự Án: #1617702

0 freelancer đang chào giá trung bình £ cho công việc này

profcadwork

Miss,in how long,you want the completion of this project ?

£35 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0