Đã Đóng

Build me a program that uses google cloud speech to text

I would like to build a program that transcribes voice recording in real time and creates a customer profile based on the conversation.

Kĩ năng: Kĩ thuật, API, API Development, API Integration, Programming, Kiến trúc phần mềm, Software Engineering, Web Development

Về khách hàng:
( 15 nhận xét ) Calgary, Canada

ID dự án: #33872108

34 freelancer chào giá trung bình$2554 cho công việc này

(129 Nhận xét)
9.1
(149 Nhận xét)
9.2
(282 Nhận xét)
9.2
(129 Nhận xét)
9.0
(54 Nhận xét)
8.6
(31 Nhận xét)
6.8
(114 Nhận xét)
7.0
(5 Nhận xét)
6.5
(27 Nhận xét)
6.7
(55 Nhận xét)
6.7
(43 Nhận xét)
6.4
(10 Nhận xét)
6.4
(16 Nhận xét)
6.3
(37 Nhận xét)
6.4
(5 Nhận xét)
5.9
(16 Nhận xét)
6.1
(15 Nhận xét)
6.0
(12 Nhận xét)
6.0
(14 Nhận xét)
5.9
(9 Nhận xét)
5.7