Đã Đóng

Electronic accessories

I need someone to help me handle coding, computer programming, system configuration and sales of phones

Kĩ năng: Kĩ thuật, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Thử nghiệm trang web, Electric Repair

Địa điểm: Germany

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Frankfurt am Main, Germany

ID dự án: #33767793