Đã Đóng

I need a Electrician Engineer - 17/05/2018 21:02 EDT

7 freelancer đang chào giá trung bình $1059 cho công việc này

hashmiumar1990

if you are looking for some sort of guidance I hope I can help you in this regard.

$750 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.9
$1250 USD trong 20 ngày
(10 Nhận xét)
2.6
mosfet22001

A proposal has not yet been provided

$833 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ash55d04360e65be

A proposal has not yet been provided

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fargabdo

fix basemen light, stove and wiring , i electrical engineer , and i work in lighting and Sockets . i work in Distrubution .

$833 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AhmedHashem8

.......................................................................................................................................................................................................................... Thêm

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0