Đã Đóng

Powder compaction using MSC MARC software

MSC MARC software used for simulating the powder [login to view URL] of the density of the powder in axial compression of powder at variation times is the objective ?

Kĩ năng: Kĩ thuật, Kĩ thuật cơ khí, Fortran, Python, Machine Learning (ML)

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ponda, India

ID dự án: #32695302