Đã Đóng

Transmitter

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹833333 cho công việc này

seshupower

Hi, I am a post graduate power electronics engineer and having very good experience in product design and development. I am excellent in embedded design & programming using pic, dspic controllers and MATLAB codding fo Thêm

₹833333 INR trong 100 ngày
(54 Nhận xét)
6.5