Translate Romanian to English

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

We need Romanian to English translation.

Need 100% human and accurate translation only. The translation should be 100% natural, good sounding and meaningful in English language. Google or Software works are not allowed.

English (UK) Translator Biên dịch viên tiếng Ru-ma-ni Ngữ pháp tiếng Anh Dịch thuật English (US) Translator

ID dự án: #37779973

Về dự án

61 đề xuất Dự án từ xa 4 tuần trước đang mở