Đã Đóng

Làm file báo cáo, thống kê năng lực của doanh nghiệp vận tải

5 freelancer chào giá trung bình$22 cho công việc này

woshiang717

Hello! I have read your requirement carefully so I am very confident your project. I have rich experience with data processing using Excel VBA. I will finish your Excel VBA project in time with high quality Hope your Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
laithiphuonglien

Tôi thông thạo VBA excel và có thể hoàn thành theo yêu cầu của bạn gửi thông tin trao đổi với tôi sớm để hoàn thành sớm công việc nhé.

$20 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AnhTu9889

I can do this job, I will work well and hard, thank you! I can do this job, I will work well and hard, thank you!

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BangPham1

Thành thạo Excel 10. Cam kết hoàn thành đúng deadline theo yêu cầu của bên dự án. Mọi sự chậm trễ sẽ được đền bù thỏa đáng.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sonleanh279

I can use fluently with MS Windows Operating System with Microsoft offices (Microsoft Word, Excel and Power Point, Accounting software (Oracle, Misa)

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0