Đã hoàn thành

Called Office web integration

Được trao cho:

$25 USD / giờ
(116 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $24/giờ cho công việc này

zdesign77

Hey, how is it going today? My name is Michael, I'm a web designer/developer from Boston. I've had a look at your project description and feel that my skills match your requirements perfectly. In fact, I did a very sim Thêm

$22 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0