Đang Thực Hiện

Excel Macro for unique groupings

Hello

I have a list of users and the items that they have.

I want unique groupings of these items.

Example:

John Orange

John Apple

Kevin Apple

Kevin Mango

Sam Pineapple

James Orange

James Apple

Output:

3 unique groupings.

Orange, Apple John, James

Apple, Mango Kevin

Pineapple Sam

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: unique groupings, james list, kevin, kevin james, excel unique, excel list example, example list excel, example excel list, excel macro output, excel apple, apple excel, macro output excel, excel output, users excel, macro excel want replace, output excel macro, macro excel incremental input output, excel macro file input output, file input output macro excel, excel macro simple input output, excel search output macro, output macro excel, vba excel macro excel 2003 free macro example, example excel, excel vba xml output example

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) dallas, United States

Mã Dự Án: #1067418

Đã trao cho:

mrbrave

Ready to start now.....

$40 USD trong 1 ngày
(94 Đánh Giá)
5.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

telemarketing555

Hi, please check your PM. Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(22 Đánh Giá)
4.3
muhmuuh

Hello! Please check PM for details. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
3.6
TheTaj

check pmb thanks

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.3