Đã Hủy

Fill in a Spreadsheet with Data

Data encoding and analysis

Participated in requirements and data mapping sessions to understand business needs.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Word

Xem thêm: collection data fill spreadsheet, fill data spreadsheet, contact data spreadsheet, collecting price data spreadsheet, macro data spreadsheet, payroll data spreadsheet, link web data spreadsheet, 2008 extract data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manila, Philippines

Mã Dự Án: #14781982

1 freelancer đang chào giá trung bình ₱17777 cho công việc này

₱17777 PHP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0