Đang Thực Hiện

Fill in a spreadsheet with data -- 2

Đã trao cho:

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹950 cho công việc này

lks09198722

I understand that you need excel data entry work. Relevant Skills and Experience I have experience in Data entry,excel, tally, word. Proposed Milestones ₹600 INR - Complete Task I can have a word with you and start Thêm

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0