Đang Thực Hiện

Fill in a spreadsheet with data

Được trao cho:

Douglasshtenadu

I can enter the data into a spreadsheet

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1250 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mariamosama2013

About me: Graduated from statistic department in faculty of economic & politic science, Cairo University. Sub-specialized in social science computing Cum. Grade: Good Graduation project grade: Excellent. How can I Thêm

₹1150 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0