Đã Đóng

Save Contacts in Icloud Account from An Excel Sheet -- 2

I need to save a data base of contacts into icloud. The list is 7,000 clients

Kĩ năng: Excel, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Spreadsheets, Quản trị cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 27 nhận xét ) Las Vegas, United States

ID dự án: #34051583

136 freelancer chào giá trung bình$125 cho công việc này

(794 Nhận xét)
8.7
(437 Nhận xét)
8.6
(681 Nhận xét)
8.4
(526 Nhận xét)
8.4
(1055 Nhận xét)
8.3
(1008 Nhận xét)
8.4
(446 Nhận xét)
8.1
(751 Nhận xét)
8.1
RSUKANTA2014

Hello, I can save a data base of contacts into icloud from excel. Please give me the excel file. I can start now. Thanks.

$40 USD trong 5 ngày
(441 Nhận xét)
7.4
(164 Nhận xét)
7.3
(149 Nhận xét)
7.1
(217 Nhận xét)
6.8
(129 Nhận xét)
6.7
aparupadas655

Hello sir, I can save 7000 contacts from excel sheet into Icloud account. please ping m to get started now. thank you.

$100 USD trong 1 ngày
(283 Nhận xét)
6.9
(133 Nhận xét)
6.3
(161 Nhận xét)
6.4
(89 Nhận xét)
6.3
(77 Nhận xét)
6.3
(97 Nhận xét)
6.2
(71 Nhận xét)
6.4