Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

suhailjukaku7

Hi, I'm new to freelancer.com but I'm experienced for this task. Please text me so that we can discuss the project further.

$55 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$55 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0