Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

I have some work, in an Excel spreadsheet. I like to work in excel for estimation

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry spreadsheet excel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14793165

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹22685 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tanmay0602

A proposal has not yet been provided

₹12500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0