Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need you to fill in a spreadsheet with data. spread sheet work and basic formula

data entry in form

Form fill up

Excel work

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: want someone data entry, data entry worker need, data entry clark need, data entry workers need, data entry operator need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14829568

Đã trao cho:

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹29629 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8
₹33333 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0