Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 3

Được trao cho:

romichakhatun1

Hi I'm Romicha Khatun who has 5 years+ Professional experience on this field. So I'm able to do this job as u wanted in your details... I want to start your job... I'm waiting for your reply..... Relevant Skills and E Thêm

₹27777 INR trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹23101 cho công việc này

₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
goyalgourav

A proposal has not yet been provided

₹13750 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0