Đang Thực Hiện

Do some data entry

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1340 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.2
viratjnp

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1500 INR trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0