Đang Thực Hiện

Do some Excel work

I have some work, in an Excel spreadsheet.

Kỹ năng: Đánh máy, Excel, Typescript

Xem thêm: excel work spreadsheet program, want excel work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14804592

Đã trao cho:

mcselorio

I am proficient in Internet and Microsoft Office Application. Quality – oriented. Produces work that is orderly and accurate. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1083 cho công việc này

₹1450 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹950 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0