Đang Thực Hiện

Do some Excel work -- 2

Được trao cho:

mariusmelenis

i can work with exel i think quite well need very much money Stay tuned, I'm still working on this proposal.

Rp300000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp1766667 cho công việc này

Rp3000000 IDR trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.5
rinnia20097

A proposal has not yet been provided

Rp2000000 IDR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0