lấy thông tin User agent trình duyệt bằng vba trên Excel

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tạo 1 macro lầy toàn bộ User Agent trình duyệt. Sau đó thay đổi User Agent của trình duyệt và tự động mở trình duyệt

Yêu cầu: Lưu lại thông tin thay đổi User Agent để có thể khôi phục lại khi cần thiết (vì khi đóng trình duyệt thì User Agent sẽ tự động về lại như cũ nên cần phải lưu lại để load nếu cần)

Ngôn ngữ là VBA viết trên nền Excel

Excel Visual Basic

ID dự án: #28676861

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở