Đã Đóng

lấy thông tin User agent trình duyệt bằng vba trên Excel

Tạo 1 macro lầy toàn bộ User Agent trình duyệt. Sau đó thay đổi User Agent của trình duyệt và tự động mở trình duyệt

Yêu cầu: Lưu lại thông tin thay đổi User Agent để có thể khôi phục lại khi cần thiết (vì khi đóng trình duyệt thì User Agent sẽ tự động về lại như cũ nên cần phải lưu lại để load nếu cần)

Ngôn ngữ là VBA viết trên nền Excel

Kĩ năng: Excel, Visual Basic

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nha Trang, Vietnam

ID dự án: #28676861

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

kingqueen369

Hi, Greetings! ✅checked your project details :lấy thông tin User agent trình duyệt bằng vba trên Excel ✅Completed Time : 24 hours or your requirement deadline . I would like to work on your project and want to be dis Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(29 Nhận xét)
4.6