Đã hoàn thành

at least 500 - 800 votes needed in facebook

Đã trao cho:

aimthemask

Hi , Lets start!

$80 SGD trong 8 ngày
(35 Đánh Giá)
5.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

RockingExpert

PM sent...!

$48 SGD trong 2 ngày
(677 Đánh Giá)
7.5
edgeservicesteam

Hi, Let's Start :)

$50 SGD trong 1 ngày
(129 Đánh Giá)
6.4
yuio

hi check PM...

$30 SGD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
4.0
jwassall

I can get 100% real votes for you. I can reach your 800 target with ease and if you would like more just ask. Thanks.

$30 SGD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0