Đã hoàn thành

FB tell a friend app project

Facebook tell a friend app that allows people to enter an email/mobile number and it sends these details though to us by a webservice.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: tell friend app, tell friend facebook app, us fb, tell, friend, fb app, App project, webservice email, facebook webservice, project friend, email webservice, tell app, webservice app, tell facebook email, email friend tell, webservice project, tell email, friend tell email, facebook friend email, facebook email friend, tell email friend, mobile fb, enter mobile number, email friend, friend email facebook

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1666869

Đã trao cho:

mentor11

As discussed. Thanks

$80 USD trong 2 ngày
(236 Đánh Giá)
7.5