Đã hoàn thành

131744 Convert PPT to flash

Need to convert the attached PPT to flash. To see the functionality, play the PPT.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: ppt convert, flash ppt, ppt flash, convert ppt

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét )

Mã Dự Án: #1877913

Đã trao cho:

ew1977

There is no problem in getting this done for you today. I can have it done very quickly.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0