Đã hoàn thành

150773 Edits to Flash site

JOB BRIEF

We need to make the following modifications to an existing Flash site.

DETAILS

1) Replace the text in News page with new text.

2) Add a new link called in the drop down menu box.

3) Add text and one picture to the new page.

FILES

FLA file, text and picture will be made available.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: picture to 1, flash drop, brief flash, site details, flash text picture, flash site fla files, drop flash, replace flash menu, news site link, replace fla files, drop menu flash, file menu flash, flash news site, flash text replace fla, text files fla, replace text flash file, menu fla file, make edits, made flash site, flash menu fla

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) ddd, Australia

ID dự án: #1896952

Được trao cho:

flashmadphp

ready sir

$25 USD trong 0 ngày
(264 Đánh Giá)
5.9