Đang Thực Hiện

431 flash player of youtube clone

I need to modify flash player of youtube clone to be have buffer time. about buffer [url removed, login to view] this is my site [url removed, login to view] you will see my flash player don't have buffer this is an example i want modify to be [url removed, login to view] i don't have .fla file and i need to get .fla after you work finish. anyone can modify it for me Thank

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: want wikipedia, youtube v, flash clip player, watch youtube, fla player flash, net player, youtube clip, youtube clone flash php, youtube player flash, net youtube clone, fla modify, modify player, youtube file, youtube clone site, file watch net, clip flash, clone player, modify fla site, youtube clone net, php youtube clone, youtube clone player, clone watch, modify flash player, modify youtube, clone youtube php

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1751299

Đã trao cho:

lampcagriya

can be done... http://www.agriya.com

$150 USD trong 4 ngày
(591 Đánh Giá)
8.7