Đang Thực Hiện

157215 Flash Sound Fix

I have a simple flash movie (short) on a small website for a new author.

The sound on the flash is terrible. (Loud and Fuzzy) I just want the sound fixed.

Please see the flash here BEFORE bidding: theyardbulldotcom

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: fix anything website, sound, fix sound, flash website fix, simple author website, small website flash, flash short movie, small movie flash, fix movie, flash sound, flash small movie, LOUD, flash movie simple, small flash fix, flash movie small, movie short, small short flash, loud website, short flash movie, simple flash movie, small flash movie, flash movie website

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Port Angeles, United States

Mã Dự Án: #1903400

Đã trao cho:

gautam07

please check my pmb

$20 USD trong 1 ngày
(400 Đánh Giá)
7.2