Đang Thực Hiện

165438 make flash link to website

See attachment. Make flash link to customers website.

Something like

get url("[url removed, login to view],_blank)

I'm not a flash expert.

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: customers website, make url, make flash, Link Website, attachment flash, flash link

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

Mã Dự Án: #1911629

Đã trao cho:

bdlcom

I can do it now for the review. Thanks

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0