Đang Thực Hiện

127930 Talking manga anime style

A talking manga anime style cartoon character with lipsync for the intro of a travel website (need source code). Photo and scripts are provided

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì

Xem thêm: manga, manga anime, cartoon intro, anime website, anime style, anime manga, anime character, website talking, anime anime, intro cartoon, flash travel intro, anime cartoon, intro cartoon flash, website cartoon character, talking flash character, photo manga, scripts cartoon, photo cartoon anime, cartoon manga, photo cartoon scripts, cartoon intro flash, anime style flash, scripts travel, manga flash, flash travel website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rabat, Malta

Mã Dự Án: #1874098