Đã Đóng

ainol info demo

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹42681 cho công việc này

jeevitha4

need to give a demo for an i-pad (ainol). Should design a demo tour for the i-tab. It could be done using CSS and flash. Skills required: Flash , Logo Design

₹42681 INR trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0