Đã hoàn thành

139251 Need Flash Help RIGHT NOW!

I am trying to make a movie go to a url when its clicked and its not....same for flash text...please respond immediately. May23 2007 5:52am

Kỹ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: text now, flash text movie, text movie flash, need flash help, flash help, mysql help right, flash mysql, need flash, flash text

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) East Weymouth, United States

Mã Dự Án: #1885425

Đã trao cho:

lovelyamy

can fix right now!

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0